Serdecznie zapraszamy twórców, artystów ludowych, rzemieślników, których wyroby mieszczą się w tradycji ludowej naszego regionu do udziału w XII Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu, Zabawy, który odbędzie się 6 lipca 2019 r. w Bałdach.

Kiermas odbywa się co roku obok Wrót Warmii – symbolicznej granicy Warmii. Wrota otwierają Trakt Biskupi – zrekonstruowany fragment dawnego traktu królewskiego z Warszawy do Lidzbarka Warmińskiego. Kiermas popularyzuje Warmię – nasze tradycje, zwyczaje, kuchnię, walory naturalne i turystyczne.

Prosimy wystawców o zgłoszenia na załączonym formularzu. Należy je przesłać e-mailem lub pocztą pod adresem:

  1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3,
    11-036 Gietrzwałd e-mail lgd@poludniowawarmia.pl

albo

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, 11-030 Purda 12A, e-mail: m.moszczynska@gokpurda.pl

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 czerwca 2019 r.

 

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

Regulamin Kiermas 2019

Karta zgłoszenia 2019

Data publikacji: 29-05-2019

Czytaj dalej...

Ogłoszenie nr 1/2019/I

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 - 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ

 

I. Termin składania wniosków:

  1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 24 czerwca 2019 do 10 lipca 2019 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

Data publikacji: 27-05-2019

Czytaj dalej...

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków i zatwierdziła listy rankingowe.


Data publikacji: 23-05-2019

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu szkoleniowym dotyczących konkursu „Działaj Lokalnie”. Nabór wniosków ruszył 29 kwietnia i będzie trwał do 29 maja

Data publikacji: 07-05-2019

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, iż z dniem 29.04.2019 r., rusza nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w gminach: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Celem konkursu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Data publikacji: 29-04-2019

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020