Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

ogłasza konkurs na stanowisko pracy Animator ds. aktywizacji


Wymiar zatrudnienia: 1 etat – umowa o pracę


Cel stanowiska:

Animowanie społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych do działalności na rzecz regionu. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz pozyskanie środków na realizację inicjatyw i przedsięwzięć społecznych zgłaszanych przez członków LGD.


Data publikacji: 13-08-2018

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ"Nidzickim Funduszem LokalnymEłckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i MłodzieżyLokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III.

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Data publikacji: 13-07-2018

Czytaj dalej...

Z przyjemnością ogłaszamy zakończenie konkursu "Działaj Lokalnie 2018" organizowanego przez LGD "Południowa Warmia". Złożyliście Państwo 14 wniosków na kwotę ponad 82 tys. złotych. Poniżej prezentujemy listę wniosków wybranych do dofinansowania

Lista rankingowa Działaj Lokalnie 2018

Dziękujemy wszystkim aplikującym za ich czas i zaangażowanie.

Data publikacji: 13-07-2018

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, iż z dniem 20.07.2018 r., rusza nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w gminach: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Celem konkursu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.


Data publikacji: 13-07-2018

Czytaj dalej...

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne oraz klauzule zgody dla działań w ramach poddziałania 19.2 


RODO_Klauzule_19.2 Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RODO_wkład_rzeczowy_19.2 - Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy

RODO_Listy_obecności_19.2Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia/warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności.


Data publikacji: 02-07-2018

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020