Szanowni Państwo !

poniżej prezentujemy projekty i dobre praktyki, które otrzymały dofinansowania w ramach „PPROGRAM MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE” kierowanego do mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, realizujących inicjatywy oddolne służące działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

Ogród sensoryczny oczkiem w głowie mieszkańców wsi Borki Wielkie

 • Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich
 • Nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ogród sesnsoryczny - ochrona bioróżnorodności – miejsce aktywności społeczności lokalnej"
 • Czas trwania projektu: 25.06.2020 – 30.09.2020
 • Miejsce realizacji projektu: wieś Borki Wielkie w gminie Biskupiec
 • Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu.

Zakończono projekt którego celem było stworzenie ogrodu sensorycznego, z którego mogą korzystać całe rodziny. Stworzono przestrzeń i warunki do rozwoju integracji sensorycznej. Rozbudzono zmysły w miejscowości Borki Wielkie, gm. Biskupiec. Celami szczegółowymi były: ochrona bioróżnorodności, wzrost populacji owadów, zwiększenie obszarów zieleni, budowanie kapitału społecznego, rozwój integracji sensorycznej, kształtowanie wrażliwości, poszerzanie horyzontów, poprawa jakości życia mieszkańców. Pogłębiono więzi lokalnej społeczności oraz zintegrowano społeczność lokalną podczas wykonywania ogrodu sensorycznego,  jego pielęgnacji i używania.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności.

Poprzez realizację zadania mieszkańcy społeczności lokalnej zyskali pięknie zagospodarowane tereny przestrzeni publicznej, które służą i będą służyły im zarówno w celach integracji, ale i także edukacji na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wspólna praca na rzecz stworzenia ogrodu sensorycznego wpłynęła korzystnie na świadomość mieszkańców dotyczącą pozytywnych aspektów mieszkania na wsi i wartości wsi. Nasadzenia, roślin, kwiatów przyczyniły się do wzrostu populacji pszczół. Umiejętności, jakie zostały zdobyte przez uczestników warsztatów to: doświadczenie i wiedza z zakresu rozpoznawania wolnego czasu w gronie rodzinnym kreatywnie i innowacyjnie oraz zagospodarowanie terenu dla dobra wspólnego. Dzięki realizacji zadania wieś stała się bardziej atrakcyjna turystycznie i bardziej przyjazna jego mieszkańcom.

 

 

 

Stryjewianie pomagają w walce z pandemią – Brawo ! 

 • Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie Stryjewianie
 • Nazwa projektu: "Kreatywna Stryjewo - pomoc w zwalczaniu COVID-19"
 • Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 02.10.2020
 • Miejsce realizacji projektu: wieś Stryjewo w gm. Biskupiec
 • Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu.

Cel projektu jaki osiągnięto to zmniejszenie zagrożenia spowodowanego COVID-19 wśród mieszkańców wsi Stryjewo oraz lokalnej społeczności, poprzez zapewnienie środków ochrony w postaci wielorazowych maseczek. Projekt zorientowany na dobro wspólne wszystkich mieszkańców wsi, ale przede wszystkim głównym celem akcji szycie maseczek ochronnych dla tych, którzy stoją w pierwszym szeregu walki z pandemią czyli dla personelu medycznego gminy Biskupiec.
W związek z epidemiologiczną sytuacją panującą w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami spowodowanymi wirusem COVID-19, mieszkańcy Stryjewa wyszli z inicjatywą szycia maseczek ochronnych zarówno dla swojej społeczności jak i dla jednostek typu szpital. Mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę iż w szpitalach, przychodniach, domach opieki społecznej...w całym kraju placówki borykają się z brakiem podstawowego sprzętu ochronnego, niezbędnego do walki z koronawirusem, dlatego też postanowili ruszyć z pomocą.
 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

1. Zapewniono bezpieczeństwo dla swojej społeczności w czasie epidemii koronawirusa.
2. Udzielono pomocy jednostkom medycznym - "przyjaciela poznaje się w biedzie".
3. Zakupiono maszyny, które umożliwią kolejne inicjatywy w ramach pomocy charytatywnej oraz integracyjnej po zakończeniu sytuacji związanej z pandemią.
4. Zdobyto umiejętności krawieckie.
Rezultatem zadania była także integracja społeczności lokalnej i aktywizacja mieszkańców wsi Stryjewo, w walce o zdrowie nasze i bliźnich. Fizycznym efektem projektu było przekazanie około 300 sztuk maseczek dla mieszkańców wsi Stryjewo oraz około 1 200 sztuk maseczek dla personelu medycznego z gminy Biskupiec. Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie Stryjewianie planuje kontynuacje działań wykorzystując zakupione maszyny do szycia. Młoda organizacja będzie się starać pozyskać środki na zakup materiałów od lokalnych przedsiębiorców w celu dalszego dostarczania maseczek ochronnych.
 
 
Węgój na zdrowo i aktywnie jak nigdy dotąd
 • Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Węgoju – Warmianki
 • Nazwa projektu: "Zdrowa i aktywna wieś"
 • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.09.2020
 • Miejsce realizacji projektu: wieś Węgój w gm. Biskupiec
 • Kwota dofinansowania: 3 000,00 PLN

Główne cele projektu.

Celem projektu była promocja zdrowia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców miejscowości Węgój, oraz zapobieganie chorobom XXI w. poprzez rozbudzenie zainteresowania sportem wśród mieszkańców i zapoznanie ich z zasadami zdrowego odżywania. Dodatkowo osiągnięty cel to integracja społeczności lokalnej i jej aktywacja.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

1. Integracja i współdziałanie mieszkańców, dzięki którym mogą osiągnąć cel o charakterze dobra wspólnego.

2. Zwiększenie wiedzy na temat wpływu żywienia na zdrowie.
3. Rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową wśród mieszkańców.
4. Lepsze poznanie własnego ciała dzięki pomiarom, obliczeniu wieku metabolicznego i poradom specjalisty.
5. Poznanie dietetycznych przepisów i ich dalsze wykorzystywanie w życiu codziennym.
6. Podniesienie świadomości o zagrożeniach spowodowanych otyłością i niezdrowym odżywianiem się.
 
Projekt odpowiadał na potrzeby mieszkańców wsi Węgój w gm. Biskupiec. Dotyczył rozpropagowania informacji związanych z zdrowym odżywianiem i pozytywnymi aspektami uprawiania ćwiczeń ruchowych. We wsi w poprzednim roku powstała siłownia plenerowa, która dzięki wyedukowaniu mieszkańców, o korzyściach jakie daje aktywność fizyczna używana jest dużo częściej. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgoju - Warmianki w ramach projektu przeprowadziło cykl warsztatów z udziałem specjalisty.
W związku z panującą pandemią warsztaty prowadzone były on-line za pomocą np. Skype. Mieszkańcy mieli możliwość poradzić się specjalisty odnośnie zasady zdrowego żywienia, mogli dokonać pomiarów ciała, oraz obliczyć wiek metaboliczny swojego organizmu, otrzymali informacje odnośnie przepisów i sposobu gotowania zdrowych potraw. Każdy miał także możliwość indywidualnie porozmawiać o swoich schorzeniach i problemach ze specjalistą
 
----------   < <  X  > >   ----------
 
 

Szanowni Państwo!

Informujemy, ze w dniu 20 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.
Weryfikując Państwa wnioski czuliśmy się zobowiązani przeanalizować je pod kątem uwarunkowań wynikających ze stanu epidemii COVID - 19.

Wiele bardzo ciekawych inicjatyw, angażujących lokalne społeczności do działania na rzecz dobra wspólnego nie uzyskało dofinansowania ze względu na formułę festynów, spotkań integracyjnych, wieloosobowych szkoleń czy warsztatów.  Musimy w najwyższym stopniu chronić mieszkańców naszego regionu przed aktualnymi zagrożeniami.

Część Państwa wniosków uzyskało decyzje warunkowe, na działania które naszym zdaniem wymagają niewielkiego przeformatowania  na aktywności w bardzo małych grupach czy on - line.  Jeśli nie podejmiecie Państwo takiego wyzwania, dofinansowanie nie zostanie przyznane.
Kilkadziesiąt projektów uzyskało pozytywne rekomendacje komisji oceny wniosków  i tymi Wnioskodawcami najszybciej podpiszemy umowy.
 

Nie chcemy tracić Państwa gotowości do działania i zapału. Pozostała do wykorzystania pula środków, tj. kwota 93 840,00 zł (która będzie powiększona o kwoty nie wykorzystane po rozpatrzeniu decyzji warunkowych) zostanie przekazana Wam do dyspozycji w kolejnym konkursie, który ogłosimy już w poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku.


Do udziału w konkursie ponownie zapraszamy tych z Państwa, których wnioski nie uzyskały rekomendacji w pierwszym konkursie. Przemyślcie swoje działania, wprowadźcie do nich komunikacje / edukację on - line. Zmieńcie planowane działania, tak aby jak najbezpieczniej generować dobro wspólne w waszych lokalnych społecznościach.

Partnerzy Programy FIO Warmia Mazury Lokalnie 4:

Lokalna Grupa działania „Warmiński Zakątek”
 ul. Grunwaldzka 6,  11-040  Dobre Miasto, tel: 89 616 00 58;

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961, 556435845, 602 516 830;

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
 Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel. 89 672 96 43, 503169633;

Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829;

Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. (Barbara Margol) 600859988, (Marta Marciniak) 729 280 011;

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105;

Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602474956

Lista rekomendacji projektów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020