Szanowni Państwo !

poniżej prezentujemy projekty i dobre praktyki, które otrzymały dofinansowania w ramach „PPROGRAM MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE” kierowanego do mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, realizujących inicjatywy oddolne służące działaniom na rzecz dobra wspólnego.


W Nakomiadach stawiają na pyszne jedzenie.

Nazwa realizatora:Koło Gospodyń Wiejskich w Nakomiadach
Nazwa projektu:"Remont kuchni -wymiana szafek”
Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu: wieś Nakomiady w gm. Kętrzyn
Kwota dofinansowania: 3 750,00 PLN

 

Główne cele projektu.

Projekt miał na celu stworzenie miejsca przeznaczonego na potrzeby gastronomiczne i przynależącego do świetlicy. Doposażono kuchnię, która teraz spełniała wszystkie wymogi i będzie można z niej korzystać w celu przygotowania potraw kulinarnych, co umożliwia działanie na rynku lokalnym i poza nim np. podczas przygotowań do Dożynek Gminnych czy warsztatów kulinarnych.


Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Korzyści jakie osiągnięto dzięki realizacji projektu to rozwój społeczności lokalnej, jego interakcja i współpraca, pogłębianie więzi między mieszkańcami dzięki możliwości wspólnego spędzenia czasu jak chociażby przy warsztatach kulinarnych. Dzięki remontowi szafek i zamontowaniu blatu roboczego kuchnia zyskała na funkcjonalności co umożliwiło Kołu Gospodyń Wiejskich i mieszkańcom realizować sprawniej kulinarne wyzwania. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków lokalna społeczność chętniej i częściej korzysta z doposażonej w świetlicy kuchni. Koło Gospodyń Wiejskich w Nakomiadach podniosła praktyczne umiejętności grupie około 20  mieszkańców w dziedzinie gastronomii.


W Wilimowe robią wszystko by dzieci były radosne i mądre

Nazwa realizatora:Fundacja "Radosne Dzieci"
Nazwa projektu:„Daleko od szosy”
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu:osada Wilimowo w gminie Jonkowo
Kwota dofinansowania:3 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców osady Wilimowo, poprzez zwiększenie zaangażowania obywateli. Dobrem wspólnym w mniemaniu docelowym projektu było zaangażowanie wszystkich mieszkańców  Wilimowa w wspólne działania integrujące, a głównie ukierunkowane na rozwój dzieci. Zorganizowano różne aktywności angażujące dzieci do przebywania na łonie przyrody. W ramach projektu dzieci poznały lokalną historię. Celem była także edukacja ogólnorozwojowa w postaci warsztatów, zajęć, wykładów. Wykorzystano również interesujące formy nauki języka angielskiego. Podjęte działania spowodowały również kształtowanie prawidłowych zachowań w wyborze treści internetowych.


Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności.

1. nauka angielskiego: podniesiono poziomu wiedzy poprzez interesującą forma nauki, zdrowe podejście ukierunkowane na strony internetowe o pozytywnym przekazie.
2. survival: przeszkolono dzieci aby potrafiły zachować się w lesie, nauczono podstaw egzystencji bez udogodnień cywilizacyjnych, zbudowano więzi, nauczono poprawnych postaw społecznych.
3. wycieczka: ukształtowano postawy lokalnego patriotyzmu, przedstawiono lokalną historię, nauczono zasad bezpieczeństwa w ruchu rowerowym.
4. warsztaty fotograficzne: zapoznano dzieci ze sprzętem fotograficznym, technikami fotografii.
5. warsztaty ekoworeczków: wpojono proekologiczne postawy i nauczono zasad recyklingu.
6. warsztaty ornitologiczne i ekologiczne: zbudowano postawy wrażliwości na otaczającą faunę i florę oraz poszerzono wiedzę edukacyjną z przedmiotów przyrodniczych .
7. warsztaty bezpieczeństwa (Straż pożarna, Policja): ukształtowano właściwe postawy młodych obywateli w świecie, poruszono tematy w kwestiach różnych zagrożeń i właściwego zachowania się w danej sytuacji, przekazano wiedzę z anatomii człowieka i pierwszej pomocy.
8. warsztaty ZHP: dano podwaliny postaw patriotycznych, przekonywano najmłodszych do wartości wspartych hasłami: braterstwo, przyjaźń, służba.
9. kino plenerowe: uświadomiono dzieci jak ważny jest rozwój jednostki w dziedzinie kultury i sztuki, zapoznano uczestników zajęć z produkcjami wskazującymi pozytywne relacje i wartości.
10. Osiągnięto przede wszystkim efekt integracji społecznej w grupie mieszkańców zarówno dzieci jak i rodziców.

Z UWAGI NA PANUJĄCY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19 WSZELKIE DZIAŁANIA, WARSZTATY, AKTYWNOŚCI ITP. BŁY PROWADZONE POD ŚCISŁYM RYGOREM ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY.


Dzieci to nasza przyszłość, warto w nie inwestować.

Nazwa realizatora: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej Idea
Nazwa projektu: "Kreatywny Bartąg”
Czas trwania projektu:01.07.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu: wieś Bartąg w gm. Stawiguda
Kwota dofinansowania:5 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Główny cel projektu to popularyzowanie i kultywowanie warmińskości poprzez szereg ciekawych warsztatów, które odbyły się w szkolnej świetlicy oraz w przedszkolu w Bartągu. Projekt miał za zadanie wypełnić lukę edukacyjną dotyczącą wiedzy na temat sztuki, kultury, obyczajów naszego regionu, Warmii. Działania artystyczne pobudzają wyobraźnię, kształtują wrażliwość i rozwijają zdolności manualne. Podczas realizacji projektu uczestnicy zdobyli dodatkową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Nawiązali nowe kontakty wewnątrz i międzypokoleniowe budujące oraz zacieśniające warmińską społeczność. Osiągniętym celem projektu było również zmotywowanie uczestników do wyrażenia siebie poprzez sztukę i poszukiwanie własnych, regionalnych korzeni w trakcie aktywnie i  twórczo spędzonego czasu.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Efektem było przeprowadzenie w szkole i w przedszkolu w Bartągu po 5-ciu dwugodzinnych warsztatów dla 250 dzieci, mających na celu propagowanie kultury warmińskiej. Wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnej w działania o charakterze dobra wspólnego, oraz kompetencje uczestników i zaangażowanie w działania artystyczne. Wzbogacono wiedzy na temat lokalnej kultury, sztuki i obyczajów. Rezultatem była także współpraca między i wewnątrzpokoleniowa. Bezpośrednią korzyścią realizacji projektu uzyskano poprzez wzrost kompetencji uczestników projektu, pogłębienie wiedzy na temat regionu, w którym żyją. Uświadomiono im, iż Warmia jest niezwykłym miejscem z własną kulturą, tradycją, obyczajami i obrzędami, a poznanie ich jest istotne w procesie wychowania i edukacji. Szacunek dla spuścizny swojej "małej ojczyzny" ma ogromny wpływ na jakość naszego życia, poczucie tożsamości i wspólnotowości, jedności z miejscem i lokalną społecznością. To także szacunek dla ludzi żyjących tu przed nami i ich dokonań, które należy szanować, kultywować i przekazywać następnym pokoleniom.

 

   


Tomaszkowo lubi sushi i się doposaża.

Nazwa realizatora:Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie
Nazwa projektu:„Start up”
Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu: Tomaszkowo w gminie Stawiguda
Kwota dofinansowania:4 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Głównym celem projektu był rozwój i zbudowanie potencjału młodej organizacji przez doposażenie jej w podstawowy sprzęt biurowy i plenerowy. Dzięki dokonanym zakupom Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie promuje się i swoje produkty (wyroby rękodzielnicze i kulinarne). Celem jest również integracja on-line i wzrost wiedzy na temat zdrowego odżywiania podczas odbytych warsztatów które miały formułę on-line w związku z panującą pandemią.


Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Wśród osiągniętych rezultatów projektu warto wymienić: zakup infrastruktury plenerowej w postaci namiotu typu „gwiazda” pięknie komponującego się w krajobraz Tomaszkowa, który służy członkom wspólnoty lokalnej oraz sprzętu biurowego w postaci urządzenia wielofunkcyjnego. Do rezultatów miękkich zaliczyć możemy wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania o charakterze dobra wspólnego poprzez proces uzgodnień przy realizacji projektu ,a następnie konsumpcji wytworzonego w projekcie dobra wspólnego (zorganizowano spotkania integracyjnego on line i warsztaty kulinarne z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu). Zrekrutowano także nowych członków koła, których zaproszono do udziału w spotkaniach kulinarno- rozrywkowym przy wykorzystaniu atrakcyjnej infrastruktury. Największą korzyścią dla społeczności lokalnej jest możliwość organizacji spotkań grupy pod zadaszeniem dając tym samym możliwość intensyfikacji wspólnych działań, rozwoju grupy i dalszej integracji.

  

 Sport to zdrowie, Bęsia stawia na siatkówkę plażową

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Bęsi
Nazwa projektu: "Boisko do plażowej piłki siatkowej”
Czas trwania projektu: 04.06.2020 – 30.07.2020
Miejsce realizacji projektu: wieś Bęsia w gm. Kolno
Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Głównym celem projektu było stworzenie z prawdziwego zdarzenia boiska do plażowej piłki siatkowej. Inwestycja podniosła atrakcyjności miejsca rekreacji przy istniejącym placu zabaw, który wyposażony już jest w urządzenia sportowe. Boisko zwiększyło wachlarz oferowanych zajęć ruchowych oraz umożliwiło organizowanie atrakcyjniejszych spotkań, festynów, zawodów sportowych. Jego budowa doprowadziła znacząco do popularyzacji aktywności ruchowej w miejscowości i stała się uzupełnieniem istniejącej już bazy sportowo-rekreacyjnej. Stworzono kolejne miejsce do prowadzenia dodatkowych zajęć min. dla młodzieży szkolnej miejscowej szkoły. Boisko ma charakter wielofunkcyjny np. można tam prowadzić rozgrywki badmintona.


Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Budowa boiska doprowadziła znacząco do popularyzacji aktywności ruchowej wszystkich grup wiekowych. Same wykonanie boiska, a przede wszystkim korzystanie z niego zintegrowało lokalną społeczność. Można mówić o wielu korzyściach z których najważniejsze to: stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci, młodzież i dorosłych, stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia z naciskiem na profilaktykę nadwagi i otyłości. Zwiększono oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Służy między innymi do realizacji zajęć szkolnych. Boisko do siatkówki plażowej wpłynęło także na atrakcyjność turystyczną miejscowości i pozwoli na jeszcze większą integrację społeczności lokalnej, w tym z sąsiednimi miejscowościami. Liczymy, że dzieci i młodzież dzięki stworzeniu im alternatywy zostawią choć na chwilę swoje tablety, komputery, telefony i wyjdą z domów poruszać się na świeżym powietrzu.


I Ty możesz zostać kuglarzem, Akademia Cyrku zaprasza do zabawy i samorozwoju

Nazwa realizatora: Olsztyński Teatr Uliczny

Nazwa projektu: „Akademia Cyrku”

Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Miejsce realizacji projektu: teren Olsztyna, oraz okoliczne wioski

Kwota dofinansowania: 4 100,00 PLN


Główne cele projektu.

Celem powyższego projektu było dzielenie się swoimi umiejętnościami oraz zarażanie innych pasją. Pasja wpływa pozytywnie na samopoczucie i stan zdrowia, wyzwala pozytywne emocje, rozwija, wpływa na proces twórczy i kreatywność oraz daje poczucie spełnienia. Rozpowszechnianie idei Nowego Cyrku. Projekt zakładał zaktywizowanie społeczeństwa. Przynależność do danej grupy społecznej, daje poczucie akceptacji, dodaje energii, żywotności, motywuje do działania, zwiększa koncentrację. Ogólny rozwój psychofizyczny – gimnastyka mózgu i ciała. Poprawa zdolności motorycznych i ekwilibrystycznych. Wzrost radości z życia i pewności siebie dzięki opanowywaniu sztuczek, umiejętności kuglarskich. Wyrażanie swojej osobowości, wzrost ekspresji. Pokonywanie barier. Dążenie do samorozwoju. Radość, śmiech, frajda, poczucie wartościowo i twórczo spędzonego czasu, odreagowanie. Nawiązywanie nowych relacji. Trening poprzez dobrą zabawę. Dostarczanie nowych wrażeń, myśli, emocji. Poczucie wspólnoty wokół wspólnych celów oraz rozwój wyobraźni.


Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Przeprowadzono i przeprowadzono cykl warsztatów kuglarskich i warsztatów teatralno-klauniarskich, a także warsztaty taneczne on-line. Osiągnięto aktywizacja społeczeństwa, rozpowszechnianie i oswajanie ludności lokalnej z ideą Nowego Cyrku. Promowano również miasto Olsztyn na skalę ogólnopolską biorą pod uwagę ilość ludzi zainteresowanych kuglarstwem i tym co się wkoło tego dzieje. Radość, śmiech, frajda, poczucie wartościowo i twórczo spędzonego czasu zarówno dla uczestników jak i odbiorców na drugim planie, którzy jedynie obserwowali. Poszerzono grona artystów (część uczestników regularnie uczestniczących w dalszych próbach i szkoleniu). Osiągnięto rozwój wolontariatu. Promowano Olsztyński Teatr Uliczny oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Warmii i Mazurach.

   

 

 


Ogród sensoryczny oczkiem w głowie mieszkańców wsi Borki Wielkie

 • Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich
 • Nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ogród sesnsoryczny - ochrona bioróżnorodności – miejsce aktywności społeczności lokalnej"
 • Czas trwania projektu: 25.06.2020 – 30.09.2020
 • Miejsce realizacji projektu: wieś Borki Wielkie w gminie Biskupiec
 • Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu.

Zakończono projekt którego celem było stworzenie ogrodu sensorycznego, z którego mogą korzystać całe rodziny. Stworzono przestrzeń i warunki do rozwoju integracji sensorycznej. Rozbudzono zmysły w miejscowości Borki Wielkie, gm. Biskupiec. Celami szczegółowymi były: ochrona bioróżnorodności, wzrost populacji owadów, zwiększenie obszarów zieleni, budowanie kapitału społecznego, rozwój integracji sensorycznej, kształtowanie wrażliwości, poszerzanie horyzontów, poprawa jakości życia mieszkańców. Pogłębiono więzi lokalnej społeczności oraz zintegrowano społeczność lokalną podczas wykonywania ogrodu sensorycznego,  jego pielęgnacji i używania.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności.

Poprzez realizację zadania mieszkańcy społeczności lokalnej zyskali pięknie zagospodarowane tereny przestrzeni publicznej, które służą i będą służyły im zarówno w celach integracji, ale i także edukacji na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wspólna praca na rzecz stworzenia ogrodu sensorycznego wpłynęła korzystnie na świadomość mieszkańców dotyczącą pozytywnych aspektów mieszkania na wsi i wartości wsi. Nasadzenia, roślin, kwiatów przyczyniły się do wzrostu populacji pszczół. Umiejętności, jakie zostały zdobyte przez uczestników warsztatów to: doświadczenie i wiedza z zakresu rozpoznawania wolnego czasu w gronie rodzinnym kreatywnie i innowacyjnie oraz zagospodarowanie terenu dla dobra wspólnego. Dzięki realizacji zadania wieś stała się bardziej atrakcyjna turystycznie i bardziej przyjazna jego mieszkańcom.

 

 


Sport to zdrowie, Bęsia stawia na siatkówkę plażową .

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Bęsi

Nazwa projektu: "Boisko do plażowej piłki siatkowej”

Czas trwania projektu: 04.06.2020 – 30.07.2020

Miejsce realizacji projektu: wieś Bęsia w gm. Kolno

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Głównym celem projektu było stworzenie z prawdziwego zdarzenia boiska do plażowej piłki siatkowej. Inwestycja podniosła atrakcyjności miejsca rekreacji przy istniejącym już placu zabaw, który wyposażony już jest w urządzenia sportowe. Boisko zwiększyło wachlarz oferowanych zajęć ruchowych oraz umożliwiło organizowanie atrakcyjniejszych spotkań, festynów, zawodów sportowych. Jego budowa doprowadziła znacząco do popularyzacji aktywności ruchowej w miejscowości i stała się uzupełnieniem istniejącej już bazy sportowo-rekreacyjnej. Stworzono kolejne miejsce do prowadzenia dodatkowych zajęć min. dla młodzieży szkolnej miejscowej szkoły. Boisko ma charakter wielofunkcyjny np. można tam prowadzić rozgrywki badmintona.


Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Budowa boiska doprowadziła znacząco do popularyzacji aktywności ruchowej wszystkich grup wiekowych. Same wykonanie boiska, a przede wszystkim korzystanie z niego zintegrowało lokalną społeczność. Można mówić o wielu korzyściach z których najważniejsze to: stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci, młodzież i dorosłych, stworzonie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia z naciskiem na profilaktykę nadwagi i otyłości. Zwiększono oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Służy między innymi do realizacji zajęć szkolnych. Boisko do siatkówki plażowej wpłynęło także na atrakcyjność turystyczną miejscowości i pozwoli na jeszcze większą integrację społeczności lokalnej, w tym z sąsiednimi miejscowościami. Liczymy, że dzieci i młodzież dzięki stworzeniu im alternatywy zostawią choć na chwilę swoje tablety, komputery, telefony i wyjdą z domów poruszać się na świeżym powietrzu.

 


Stryjewianie pomagają w walce z pandemią – Brawo ! 

 • Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie Stryjewianie
 • Nazwa projektu: "Kreatywna Stryjewo - pomoc w zwalczaniu COVID-19"
 • Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 02.10.2020
 • Miejsce realizacji projektu: wieś Stryjewo w gm. Biskupiec
 • Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu.

Cel projektu jaki osiągnięto to zmniejszenie zagrożenia spowodowanego COVID-19 wśród mieszkańców wsi Stryjewo oraz lokalnej społeczności, poprzez zapewnienie środków ochrony w postaci wielorazowych maseczek. Projekt zorientowany na dobro wspólne wszystkich mieszkańców wsi, ale przede wszystkim głównym celem akcji szycie maseczek ochronnych dla tych, którzy stoją w pierwszym szeregu walki z pandemią czyli dla personelu medycznego gminy Biskupiec.
W związek z epidemiologiczną sytuacją panującą w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami spowodowanymi wirusem COVID-19, mieszkańcy Stryjewa wyszli z inicjatywą szycia maseczek ochronnych zarówno dla swojej społeczności jak i dla jednostek typu szpital. Mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę iż w szpitalach, przychodniach, domach opieki społecznej...w całym kraju placówki borykają się z brakiem podstawowego sprzętu ochronnego, niezbędnego do walki z koronawirusem, dlatego też postanowili ruszyć z pomocą.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

1. Zapewniono bezpieczeństwo dla swojej społeczności w czasie epidemii koronawirusa.
2. Udzielono pomocy jednostkom medycznym - "przyjaciela poznaje się w biedzie".
3. Zakupiono maszyny, które umożliwią kolejne inicjatywy w ramach pomocy charytatywnej oraz integracyjnej po zakończeniu sytuacji związanej z pandemią.
4. Zdobyto umiejętności krawieckie.
Rezultatem zadania była także integracja społeczności lokalnej i aktywizacja mieszkańców wsi Stryjewo, w walce o zdrowie nasze i bliźnich. Fizycznym efektem projektu było przekazanie około 300 sztuk maseczek dla mieszkańców wsi Stryjewo oraz około 1 200 sztuk maseczek dla personelu medycznego z gminy Biskupiec. Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie Stryjewianie planuje kontynuacje działań wykorzystując zakupione maszyny do szycia. Młoda organizacja będzie się starać pozyskać środki na zakup materiałów od lokalnych przedsiębiorców w celu dalszego dostarczania maseczek ochronnych.Węgój na zdrowo i aktywnie jak nigdy dotąd
 • Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Węgoju – Warmianki
 • Nazwa projektu: "Zdrowa i aktywna wieś"
 • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.09.2020
 • Miejsce realizacji projektu: wieś Węgój w gm. Biskupiec
 • Kwota dofinansowania: 3 000,00 PLN

Główne cele projektu.

Celem projektu była promocja zdrowia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców miejscowości Węgój, oraz zapobieganie chorobom XXI w. poprzez rozbudzenie zainteresowania sportem wśród mieszkańców i zapoznanie ich z zasadami zdrowego odżywania. Dodatkowo osiągnięty cel to integracja społeczności lokalnej i jej aktywacja.


Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

1. Integracja i współdziałanie mieszkańców, dzięki którym mogą osiągnąć cel o charakterze dobra wspólnego.

2. Zwiększenie wiedzy na temat wpływu żywienia na zdrowie.
3. Rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową wśród mieszkańców.
4. Lepsze poznanie własnego ciała dzięki pomiarom, obliczeniu wieku metabolicznego i poradom specjalisty.
5. Poznanie dietetycznych przepisów i ich dalsze wykorzystywanie w życiu codziennym.
6. Podniesienie świadomości o zagrożeniach spowodowanych otyłością i niezdrowym odżywianiem się.

Projekt odpowiadał na potrzeby mieszkańców wsi Węgój w gm. Biskupiec. Dotyczył rozpropagowania informacji związanych z zdrowym odżywianiem i pozytywnymi aspektami uprawiania ćwiczeń ruchowych. We wsi w poprzednim roku powstała siłownia plenerowa, która dzięki wyedukowaniu mieszkańców, o korzyściach jakie daje aktywność fizyczna używana jest dużo częściej. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgoju - Warmianki w ramach projektu przeprowadziło cykl warsztatów z udziałem specjalisty.
W związku z panującą pandemią warsztaty prowadzone były on-line za pomocą np. Skype. Mieszkańcy mieli możliwość poradzić się specjalisty odnośnie zasady zdrowego żywienia, mogli dokonać pomiarów ciała, oraz obliczyć wiek metaboliczny swojego organizmu, otrzymali informacje odnośnie przepisów i sposobu gotowania zdrowych potraw. Każdy miał także możliwość indywidualnie porozmawiać o swoich schorzeniach i problemach ze specjalistą

 Szanowni Państwo!

Informujemy, ze w dniu 20 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.
Weryfikując Państwa wnioski czuliśmy się zobowiązani przeanalizować je pod kątem uwarunkowań wynikających ze stanu epidemii COVID - 19.

Wiele bardzo ciekawych inicjatyw, angażujących lokalne społeczności do działania na rzecz dobra wspólnego nie uzyskało dofinansowania ze względu na formułę festynów, spotkań integracyjnych, wieloosobowych szkoleń czy warsztatów.  Musimy w najwyższym stopniu chronić mieszkańców naszego regionu przed aktualnymi zagrożeniami.

Część Państwa wniosków uzyskało decyzje warunkowe, na działania które naszym zdaniem wymagają niewielkiego przeformatowania  na aktywności w bardzo małych grupach czy on - line.  Jeśli nie podejmiecie Państwo takiego wyzwania, dofinansowanie nie zostanie przyznane.
Kilkadziesiąt projektów uzyskało pozytywne rekomendacje komisji oceny wniosków  i tymi Wnioskodawcami najszybciej podpiszemy umowy.
 

Nie chcemy tracić Państwa gotowości do działania i zapału. Pozostała do wykorzystania pula środków, tj. kwota 93 840,00 zł (która będzie powiększona o kwoty nie wykorzystane po rozpatrzeniu decyzji warunkowych) zostanie przekazana Wam do dyspozycji w kolejnym konkursie, który ogłosimy już w poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku.


Do udziału w konkursie ponownie zapraszamy tych z Państwa, których wnioski nie uzyskały rekomendacji w pierwszym konkursie. Przemyślcie swoje działania, wprowadźcie do nich komunikacje / edukację on - line. Zmieńcie planowane działania, tak aby jak najbezpieczniej generować dobro wspólne w waszych lokalnych społecznościach.

Partnerzy Programy FIO Warmia Mazury Lokalnie 4:

Lokalna Grupa działania „Warmiński Zakątek”
 ul. Grunwaldzka 6,  11-040  Dobre Miasto, tel: 89 616 00 58;

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961, 556435845, 602 516 830;

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
 Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel. 89 672 96 43, 503169633;

Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829;

Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. (Barbara Margol) 600859988, (Marta Marciniak) 729 280 011;

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105;

Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602474956

Lista rekomendacji projektów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020