Ogłoszenie nr 1/2019/I

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 - 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ

 

I. Termin składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 24 czerwca 2019 do 10 lipca 2019 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

 1. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

 1. Pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
 2. Maksymalna kwota wsparcia nie więcej niż 300 000 złotychna jedną operację i beneficjenta.
 3. Intensywność wsparcia:
  1. 63,63%kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  2. nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

 

UWAGA!

 1. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowana przez jednostkę sektora finansów publicznych wartość wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji nie może przekraczać kwoty 300.000,00 zł.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach.

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664, z późn. zm.)
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata  2014 - 2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

 1. pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 2. uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.
 3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach.

 

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

 

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

 

VI. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 • osoby fizyczne, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim, objętym LSR LGD Południowa Warmia – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646) albo
 • osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby, lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo
 • gminy, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo
 • powiaty, jeżeli obszar przynajmniej jednej z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.

 

VII. Limit środków w naborze: 984.981,65 złotych

 

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 1. Na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl (zakładka PROW) dostępne są dokumenty:
  1. Ogłoszenie naboru wniosków
  2. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020
  3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta w dniu 20 maja 2016 r. (wyżej jako „umowa ramowa”) z załącznikami.
  4. link do strony z której można pobrać formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 2. Na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.htmldostępne są dokumenty:
  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  2. Formularz wniosku o płatność z instrukcją wypełniania wniosku o płatność
  3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia.
  4. Narzędzia pomocnicze:
  5. Dokumentacja w zakresie ogłoszonego naboru jest również dostępna w biurze LGD Południowa Warmia, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

 

UWAGA!

Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

IX. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wniosek należy złożyć w wersji papierowej (2 sztuki) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.
 2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.VII Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy.

 

UWAGA!

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wszystkimi załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach.

 

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurach LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 14.00. Doradztwo nie będzie prowadzone w ostatni dzień naboru.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl.

 

XI. Dodatkowe dokumenty:

 

 

 

Data publikacji: 27-05-2019

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020