W 2 naborze wpłynęło 15 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną. Komisja grantowa dofinansowała 8 wniosków. Z przyjemnością prezentujemy Państwo listę rankingową dla konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020 - nabór 2. 

 

 

Lista Rankingowa

Data publikacji: 15-07-2020

Czytaj dalej...

W terminie od dnia 5 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.

Data publikacji: 30-06-2020

Czytaj dalej...

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW W BIURZE LGD Południowa Warmia

w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID – 19

 

Obsługa klientów odbywa się głównie systemem telefonicznym oraz on - line.

 

Bezpośrednia obsługa klientów, w sprawach wymagających takiej procedury odbywa się
z zachowaniem zasad:

  • klient wchodzi do biura w masce i rękawicach,
  • jednocześnie w biurze może być obsługiwana maksymalnie 1 osoba,
  • pracownik po zakończeniu obsługi klienta zobowiązany jest do każdorazowego zdezynfekowania miejsca obsługi.

 

Data publikacji: 24-06-2020

Czytaj dalej...

W związku z niewykorzystaniem puli środków przeznaczonych na tegoroczny konkurs informujemy o rozpoczęciu naboru uzupełniającego do Programu Działaj Lokalnie 2020. 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem w Polsce zmienione są cele programu. Cała pula pozostałej dotacji w tej edycji konkursu przeznaczona zostanie na przeciwdziałanie epidemii oraz jej negatywnym skutkom. W ramach nowych celów proponujemy dwa priorytety:

a) Wsparcie samopomocy społeczności lokalnej w radzeniu sobie z epidemią i jej skutkami. Walka z epidemią to działania inferencyjne takie jak: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie.

b) Dostosowanie sposobów działań organizacji i grup nieformalnych do warunków epidemii. Tutaj wskazana jest kreatywność i stwarzanie rozwiązań, które można potem upowszechniać. Mogą to być projekty, których celem jest budowa więzi społecznych i samoorganizacji społeczności lokalnych; przeciwdziałanie skutkom epidemii, takim jak: izolacja społeczna, trudności w dostępie do edukacji, wzrost ubóstwa, bezrobocia, wykluczenie społeczne. NGO działające na rzecz dobra wspólnego w czasie sytuacji kryzysowych mogą wnioskować o wzmocnienie infrastruktury IT (w tym dostępu do Internetu).

Dodatkową zmianą w regulaminie jest możliwość finansowania działań akcyjnych i jednorazowych (trwających krócej niż 3 miesiące ale nie krócej niż 1 miesiąc), ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii.

W ramach konkursu „DL 2020” odpowiedzi na poszczególne pytania wniosku mogą być krótsze, mniej obszerne, bez pogłębionych analiz. Istnieje możliwość wstawienia odpowiedzi „Nie dotyczy”. W odpowiedzi na pytanie 15.a powinny znaleźć się zapisy mówiące o tym jak projekt będzie przeciwdziałał epidemii i/lub jej skutkom. Nieobowiązkowe pytanie we wniosku to: 15.f, 15.i, 15.j, 16, 21. W pytaniu 22 wystarczy zaznaczyć jedną, dowolną odpowiedź.

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian – to dalej mają być działania oddolne, angażujące mieszkańców. Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych. Organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.


Nabór wniosków poprzez Generator (http://system.dzialajlokalnie.pl/) trwać będzie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Projekty muszą być zrealizowane w terminie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. - projekty musza trwać od 1 do 5 miesięcy. 


Szczegółowe informację dostępne u pana Macieja Wąsik pod numerem telefonu: 508 701 237 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu "Działaj Lokalnie 2020"

2. Zmiany wprowadzone do regulaminu ze względu na stan zagrożenia koronawirusem w Polsce

3. Wniosek DL 2020

4. Karta oceny formalnej 2020

5. Karta oceny merytorycznej 2020

6. Karta monitoringu 2020

Data publikacji: 09-06-2020

Czytaj dalej...

W tegorocznym naborze wpłynęły 4 wnioski. Jeden z wniosków został odrzucony z powodu braków formalnych. Pozostałe 3 wnioski uzyskały akceptację komisji oceniającej i otrzymały dofinansowanie. Z przyjemnością prezentujemy Państwo listę rankingową dla konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020.

 

Lista Rankingowa

Data publikacji: 01-06-2020

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020